Podmínky služby

I. Vymezení pojmů:
1. tvsenior.cz, TV Senior. cz, newtvsenior.cz nebo tyto zobrazené stránky : Internetové stránky pro sdílení textů, fotografií, videa a multimediálních prezentací

2. Provozovatel: Provozovatelé internetových stránek pro sdílení textů, fotografií, videa a multimediálních prezentací tvsenior.cz, TV Senior. cz, newtvsenior.cz nebo tyto zobrazené stránky

3. Uživatel: Osoba, která se dobrovolně registruje na internetových stránkách pro sdílení textů, videa a multimediálních prezentací tvsenior.cz, TV Senior. cz, newtvsenior.cz nebo na těchto zobrazených stránkách

II. Smlouva:
1. Provozovatel na straně jedné a právě se registrující uživatel na straně druhé, uzavírají smlouvu podle § 52 a násl. občanského zákoníku a dalších relevantních právních předpisů České republiky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Uživatel vyplní registrační údaje, vysloví souhlas s těmito podmínkami, projeví vůli stát se uživatelem služeb poskytovaných Provozovatelem a jeho projev vůle je doručen poskytovateli služeb

2. Veškeré přístupy a užívání všech rubrik tvsenior.cz, TV Senior. cz, newtvsenior.cz nebo tyto zobrazené stránky je pro soukromé subjekty poskytováno zcela zdarma. Není povoleno zahlcovat stránky určené uživatelům tvsenior.cz, TV Senior. cz, newtvsenior.cz nebo tyto zobrazené stránky spamem, nevhodnými příspěvky a komerční reklamou.

3. Vkládat je povoleno pouze slušné příspěvky, které jsou v souladu s dobrými mravy, pravidly slušného chování, platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti. Je zakázáno jakkoliv urážet ostatní účastníky tvsenior.cz, TV Senior. cz, newtvsenior.cz nebo tyto zobrazené stránky, snižovat jejich lidskou důstojnost, zesměšňovat je a používat nevhodné, vulgární a sprosté výrazy.

4. Uživatel sám nese plnou odpovědnost za veškerý materiál který vkládá na server tvsenior.cz, TV Senior. cz, newtvsenior.cz nebo na tyto zobrazené stránky ať již obrazový, nebo textový, nebo jakýkoliv jiný zde nespecifikovaný. Zejména nese plnou zodpovědnost za škody a újmy způsobené:
a) porušením práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob;

b) neoprávněným užitím ochranné známky, obchodního jména a chráněným označením původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;

c) obsahem, který podněcuje k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, nebo který schvaluje trestný čin nebo veřejně vychvaluje pro trestný čin jeho pachatele;

d) obsahem, který svádí jiné ke zneužívání návykových látek anebo ke zneužívání takových látek jinak podněcuje;

e) obsahem, který hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, náboženské vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, nebo který svým obsahem podněcuje k nenávisti uvedených skupin

f) obsahem, který vyvolává poplašnou zprávu, která je nepravdivá;

g) obsahem, který zobrazuje pornografii nezletilých dětí anebo pohlavní styk s nimi, nebo mezi nimi, nebo který zobrazuje pohlavní styk se zvířetem;

h) podporou nebo propagací hnutí, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka nebo které hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo projevem sympatie k těmto hnutím;

i) přenos virů nebo jiného destruktivního obsahu

5. Provozovatel si vyhrazuje právo šířit bez omezení veškerý materiál který Uživatel na tvsenior.cz, TV Senior. cz, newtvsenior.cz nebo tyto zobrazené stránky vložil a to bez nároků Uživatele na honorář, či jiné odměny ze strany Provozovatele. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo dle jeho uvážení do materiálu Uživatele vkládat reklamu bez nároků Uživatele na honorář, či jiné odměny ze strany Provozovatele, pokud nebylo písemně oběma stranami dohodnuto jinak.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo dle jeho uvážení jakékoliv příspěvky bez vysvětlení kdykoliv odstraňovat.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

III. Omezení odpovědnosti
Tento web je poskytován „tak jak je“ a může být rozšiřován, doplňován a aktualizován dle uvážení Provozovatele. Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na tomto webu jsou pravdivé, správné, úplné a aktuální. Proto Provozovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli webu mohla vzniknout v důsledku užití takových informací. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které jeho stránky odkazují.

Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, a to bez udání důvodu.

IV. Ochrana osobních údajů
Provozovatel respektuje důvěrnost osobních údajů poskytnutých návštěvníky webu. Pro základní použití webu (prohlížení obsahu stránek, přehrávání videí apod.) se návštěvník nemusí registrovat ani uvádět osobní údaje. Návštěvník se může rozhodnout stát se registrovaným uživatelem webu a poskytnout informace o své osobě. Registrovaní uživatelé mohou na web vkládat vlastní komentáře, články a další obsah. Pokud uživatel poskytne tento druh informací, užívá je Provozovatel jen k účelům, k nimž byly poskytnuty, a chrání je v souladu s českými zákony.


Seniorské pobyty na Slovensku
Senior klub na Jadranu
Zvýhodněné cestování pro seniory starší 55 let
Pomozte obnovit Letenský kolotoč